J.B. Tassynsstraat, 2070 Zwijndrecht
+32 490 21 63 41
BE0876.206.542
Instagram projecten

Algemene Voorwaarden.

Toepassingsgebied:Deze algemene voorwaarden vormen een onsplitsbaar geheel met onze offertes en facturen en in het algemeen met elke overeenkomst die wij afsluiten. Zij zijn van toepassing op alle door ons gedane verkopen en geleverde prestaties en maken daarvan onlosmakelijk deel uit. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van koenjoos.be, en zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op voorwaarden van de koper; medecontractant ofvan derden.

Offertes en sluiting van de overeenkomst

Onze offertes zijn louter informatief en geldig gedurende een periode van dertig kalenderdagen.Offertes worden steeds opgesteld op basis van door de koper verstrekte gegevens en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van onzentwege volgend op degoedkeuring van de offerte. Een overeenkomst komt tot stand wanneer het aanbod door de koper wordt aanvaard en aan de daarin gestelde voorwaarden is voldaan . Wijzigingen aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard. Een begin van uitvoering na een mondelinge bevestiging geldt evenzeer als bewijs van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij dit onder voorbehoud geschiedde. Onze offertes gaan uit van optimale uitvoeringsomstandigheden. De opdrachtgever staat o.a. in voor het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen, voor een degelijke afwerking van de ondergrond en voor een vlotte toegankelijkheid van de werf. Onze offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de er uitdrukkelijk in omschreven karakteristieken, met uitsluiting van karakteristieken voorkomend in lastenboeken, plannen of andere documenten waarnaar niet uitdrukkelijk wordt verwezen. De door ons opgegeven prijzen gaan uit van een ononderbroken uitvoering van de werken. Onderbrekingen hiervan geven aanleiding tot meerkosten.Bij annulering van een opdracht is de koper een forfaitaire, conventionele schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag van de opdracht/offerte, met een minimumbedrag van 275,00 euro. Wij hebben het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden, indien er gegronde redenen is om aan te nemen dat de koper zijnverplichtingen niet zal nakomen. Deze reden kan zijn een recente slechte klantervaring van met de koper, of het kan zijn dat de koper niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden of in de Offerte.

Aanvaardingen van de voorwaarden

Door ondertekening van de Overeenkomst of schriftelijke bevestiging van een offerte op mailbevestigt de koper dat hij beide (te weten de Algemene Voorwaarden en de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding) heeft gelezen, dat hij deze aanvaardt en ermee instemt. Eveneens bij verkoop of schriftelijke akkoord op offerte wordt er gevraagd om onze algemene enspecifieke voorwaarden van verkoop en levering te aanvaarden. Bij het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden, verklaar je ook akkoord met de algemene voorwaarden en ons privacy beleid.

Prijs

De prijs wordt schriftelijk en ondubbelzinnig in de offerte vermeld in Euro. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zelfs indien een globale raming wordt gegeven, worden onze prijzen bepaald tegen eenheidsprijzen en in functie van vermoedelijke hoeveelheden. Onze offertes worden opgesteld op basis van de ter beschikking gestelde gegevens en onder voorbehoud van rechtzetting. Opgegeven hoeveelheden gelden slechts als ramingen. Meerwerkenen -hoeveelheden geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van opgegeven dan wel marktconforme eenheidsprijzen. Elke wijziging of elk eventueel meerwerk opgedragen door de opdrachtgever en de bepaling van de bijbehorende prijs kan met alle rechtsmiddelen bewezen worden. Uitvoering van meerwerken bewijst de overeenkomst hiertoe zonder dat een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever is vereist. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van demarktprijzen der materialen en/of lonen. Wij behouden ons het recht voor om de eenheidsprijzen te herzien zo de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van een post het dubbele of minder dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheden bedragen. Tenzij anders vermeld, is de prijs inclusief BTW. Eventuele druk- of zetfouten, prijswijzigingen alsgevolg van wijzigingen in BTW-tarieven en/of andere wettelijke heffingen worden eveneens inaanmerking genomen. Een prijs kan in tijd wijzigen. Wanneer een product is afgerekend telt de prijs op het moment vanafrekening. De prijs kan tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de levering niet verhogen, tenzij: A) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke voorschriften of van door de fabrikant opgelegdeprijswijzigingen; of B) de koper wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen na de totstandkoming daarvan; of C) een kennelijke vergissing is geconstateerd; of D) Wanneer er een sprake is van een technische fout in de prijzen zijn wij hier niet voor aansprakelijk. Bij melding van deze fout zullen wij dit uiteraard zo snel mogelijk rechtzetten. De prijzen zoalsvermeld in de offerte zijn exclusief de kosten van transport en levering.

Aanvaarding

Onze goederen worden altijd beschouwd als in ons atelier verkocht, ontvangen en aanvaard. Zeworden op risico van de ontvanger vervoerd, zelfs in het geval van een “franco” verkoop of levering. Elk eventueel probleem moet met de vervoerder besproken worden. Indien de goederen leverbaar zijn, en de goederen worden niet afgehaald door de klant, dan wordt de bestelling gefactureerd opdatum dat deze leverbaar was en is de betaling (opeisbaar) vanaf de vervaldag van de factuur. De kosten van de opslag van de goederen zal tevens aangerekend worden.

Termijnen en levering

Alle leveringsdata en -termijnen zijn te goeder trouw opgegeven. Een overschrijding van de gestelde leveringstermijn maakt geenszins aansprakelijk en geeft evenmin aanleiding tot betaling van schadevergoeding of rente of tot weigering de Goederen in ontvangst te nemen. Evenmin vormt zij een grond voor ontbinding van de Overeenkomst. De levering geschiedt voor rekening en risico van de koper. Na het plaatsen van je bestelling wordt jouw aankoop klaargemaakt in ons atelier. De levertermijn van onze producten zit tussen 6-12 weken afhankelijk van het product of jouw bestelling. Zodra we starten aan de afwerking nemen we contact met je op om te leveren. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn door ons opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen louter richtinggevend en niet bindend. Overschrijding van de termijn kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding of tot enige andere sanctie in ons nadeel indien dit expliciet en schriftelijk zo werd overeengekomen en na ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Het totaalbedrag van de eventuele vergoeding is steeds gelimiteerd op maximaal 5 % van het bedrag van de werken excl. BTW. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering of uitvoering te wijten aanovermacht, aan een fout van de opdrachtgever, aan andere omstandigheden buiten onze controle, zoals bijvoorbeeld voorraadonderbrekingen, laattijdige uitvoering en / of oplevering doorvoorgaande aannemers, of aan elke andere omstandigheid waardoor de levering of uitvoering buiten onze wil om verstoord zou worden.

Opmetingen

Gebeurlijke opmetingen gebeuren onmiddellijk na voltooiing van de werken, en bij voorkeur tegensprekelijk. Opmetingen worden geacht te zijn aanvaard indien geen aangetekend protestschrijven wordt verstuurd binnen de 5 dagen na kennisgeving ervan.

Afbeeldingen van producten

De afbeeldingen op onze website zijn een zo realistische mogelijke weergave van de producten inwerkelijkheid. Wij proberen zoveel mogelijk info over onze producten te verschaffen. Op vraagversturen we ook graag extra afbeeldingen per mail van onze producten. Ondanks onze inspanningen is het helaas technisch niet mogelijk om online exact dezelfde kleuren weer te geven als het product in realiteit. De website kan bezocht worden op verschillende toestellen met verschillende schermresoluties. Dit kan altijd voor een afwijking zorgen tussen het afgebeelde product online en het werkelijke product.

Overmacht

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren enonvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen vanovermacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt deuitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Gelden onder meer doch geenszins uitsluitend als overmacht: ongevallen, weersomstandigheden en hun gevolgen waardoor ons werk technisch onmogelijk wordt, verborgen of onzichtbare gebreken, voorraadonderbrekingen, stakingen of lock-out, oproer, oorlogen en hun gevolgen.

Garantie

De garantie is afhankelijk van het type product en wordt vermeld in de betreffende offerte.Wij verstrekken de koper een fabrieksgarantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat ophet moment van levering van de Goederen. Dit betekent dat wij bij gebreken of defecten van het goed bij normaal gebruik, tot 2 jaar na levering, het goed kosteloos zal herstellen of vervangen. Gebreken of schade als gevolg van onjuist gebruik, water, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid,onjuist onderhoud of gebruik in strijd met de instructies van de fabrikant of de door ons verstrekte gebruikershandleiding, alsmede slijtage, vallen niet onder de garantie. De aansprakelijkheid jegens de koper is derhalve uitdrukkelijk beperkt tot haar garantieverplichting. Iedere vordering uit hoofde van winstderving en/of enige andere vorm van indirecte en/ofandersoortige gevolgschade is van de garantie uitgesloten. De koper zal uiterlijk binnen 5 dagen na vaststelling van het gebrek aan overeenstemming van degoederen schriftelijk en aangetekend op de hoogte stellen. Na deze termijn staan wij niet meer in voor dergelijke gebreken. De termijn wordt verkort tot 48 uur in geval van zichtbare gebreken. De garantie geldt niet indien de goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming doorderden werden gewijzigd of gereviseerd.

Betaling

Onze facturen gelden als aanvaard indien geen aangetekend protestschrijven wordt verstuurdbinnen de 5 dagen na kennisgeving ervan. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de erin opgenomen betalingstermijn en op het erin opgenomen rekeningnummer. De betalingen dienen stipt en in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden in de Overeenkomst en dedesbetreffende facturen te geschieden. Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vervallen factuur maakt alle facturen ten aanzien van de klant opeisbaar en doet alle eventueel verleende kortingen vervallen. Bij niet-betaling van de facturen is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandeingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12 % op jaarbasis. Bovendien is als schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 275,00 euro. Het niet-tijdig betalen van facturen geeft ons het recht onze werkzaamheden op te schorten, oprisico van de opdrachtgever. In een dergelijk geval kan de koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Reeds verrichte betalingen worden niet geretourneerd. Het niet-tijdig betalen van facturen geldt bovendien als ernstige wanprestatie, op basis waarvan wij de ontbinding van de overeenkomst kunnen vaststellen of vorderen. Indien wordt vastgesteld dat de koper insolvent is en/of dat de financiële situatie van de afnemerbetalingsrisico’s inhoudt, kan de overeenkomst ten nadele van de afnemer ontbinden of de uitvoering ervan opschorten, tenzij de betrokken partij voldoende waarborgen kan bieden voor de nakoming van haar verplichtingen.

Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

Goederen/producten blijven in eigendom van de aan de koper geleverde goederen totdat dezevolledig heeft betaald, onverminderd de rechten die de koper van rechtswege toekomen. Deeigendom van de gekochte goederen gaat pas over op de koper nadat deze de koopprijs volledigheeft voldaan. Vóór de eigendomsoverdracht heeft de koper niet het recht over de Goederen te beschikken of deze te verkopen, om te zetten, over te dragen of te bezwaren. Partijen komen overeen dat de goederen pas na volledige en correcte betaling door de koperonroerend kunnen worden door bestemming of incorporatie. Het risico van beschadiging, vernietiging of verdwijning van de goederen gaat over op de koper op het ogenblik van de levering van de goederen. Indien de koper weigert de hem onbeschadigdgeleverde goederen onmiddellijk op correcte wijze in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

Contractueel verzuim en uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde

In geval van contractuele wanprestatie, faillissement of (de aanvraag van) gerechtelijke reorganisatie van de koper heeft koenjoos het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Schadevergoeding wegens niet-naleving van de overeenkomst

In elk geval van ontbinding of beëindiging van de overeenkomst – geheel of gedeeltelijk – doortoedoen van één der partijen is van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs. Overeenkomstig art. 1149 van het Burgerlijk Wetboek behoudt koenjoos zich het recht voor om voor de geleden schade een nog nader te bepalen aanvullende schadevergoeding te vorderen, indien deze meer bedraagt dan voornoemde 30%. Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is dezeconform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid en alles wat wij bij de werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 30 % van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten nadele van de opdrachtgever, is deze naast betalingvan al onze uitgaven en al onze arbeid, een schadevergoeding verschuldigd forfaitair begroot op 30 % van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Indien de overeenkomst zou worden ontbonden in ons nadeel, heeft de opdrachtgever-consument recht op een gelijkwaardige schadevergoeding.

Intellectueel eigendom / auteursrecht

De koper verkrijgt in geen geval rechten van intellectuele eigendom op de gekochte goederen opgrond van de overeenkomst. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het strikt verboden de ontwerpen,afbeeldingen, tekst, logo’s, code en of andere inhoud te kopiëren. Ook na aankoop van een product mag het ontwerp(en), afbeeldingen, logo’s tekst, code en of andere inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld.

Klachten; protest; aansprakelijkheid

Een klacht of een protest moet ons binnen 5 dagen na verzending van factuur per aangetekende post ter kennis worden gebracht met de vermelding van de aard of de reden van de klacht of het protest, bij gebreke waaraan de factuur wordt geacht te zijn aanvaard, zonder beperkingen of voorbehoud. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de 5 dagen na levering, uitvoering of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken kenbaargemaakt na deze periode. Op geleverde goederen geldt de garantie verleend door de producent. Gedurende een periode van een jaar na voorlopige oplevering of ingebruikname van onze werkenwaarborgen wij de verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 BW en 2270 BW. Een rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze wordt ingesteld binnen de vier maanden nadat de opdrachtgever er kennis van kreeg. Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst enkel aansprakelijk voor gebeurlijke rechtstreekse schade, met uitsluiting van gevolgschade. Onze eventuele aansprakelijkheid blijft bij elke opdracht beperkt tot maximum het bedrag dat de specifieke werken of producten tijdens of door dewelke de gebeurlijke schade werd veroorzaakt vertegenwoordigen. Wij zijn tegenover derden enkel aansprakelijk in geval van fout. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade geleden door derden ingevolge ongeoorloofd of niet toegelaten gebruik van onze materialen en materieel, onze steigers en / of andere installaties.

Geschillen

Enkel de rechtbanken van Antwerpen – afdeling Antwerpen zijn bevoegd om te oordelen overgeschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Zowel de Algemene Voorwaarden als de Overeenkomst worden beheerst door Belgisch recht.

BIJKOMENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP

AANNEMINGSWERKEN

In principe, en behoudens strijdig beding, gelden onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zoals hierboven vermeld ook voor de aannemingswerken. Voorbereidingswerken, noodzakelijk om het door ons te leveren werk te kunnen uitvoeren zijn,behoudens uitdrukkelijke andersluidend overeenkomst, niet in de opgegeven prijs begrepen. De opdrachtgever dient te zorgen voor levering van elektriciteit en water op de werf. De opdrachtgever staat ervoor in dat de werf normaal toegankelijk is met groot materiaal. Bijhoogbouw dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de mogelijkheid tot verticaal transport aanwezig is. De opdrachtgever dient ons ten minste 10 dagen van tevoren schriftelijk te verwittigen omtrent de juiste datum waarop de werken kunnen aangevat worden, dit gelet op de noodzaak om die diverse werven behoorlijk te kunnen plannen. De prijsopgave geldt uitgaande van het gegeven dat het aangenomen werk in één onderbrokenperiode kan uitgevoerd worden. Wanneer, door omstandigheden die aan ons niet kunnen toegerekend worden, de uitvoering der werken dient onderbroken te worden, kunnen wij niet meer instaan voor het naleven van de eventueel opgegeven uitvoeringstermijnen en kunnen we de werken slechts verder afwerken rekening houdend met onze verplichtingen op andere werven. In datzelfde geval zijn wij gerechtigd op supplementair veroorzaakte kosten (o.a. transport, extra huur voor materiaal, ouverturen, ...) in rekening te brengen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient in te staan voor het afsluiten van de werf, hij zal een goed afsluitbare ruimte ter beschikking stellen waar wij onze voor die werf bestemde materiaal kunnen opslaan. Elke schade ingevolge diefstal of vandalisme op de werf toegebracht aan ons materiaal dient door de opdrachtgever vergoed te worden. In het algemeen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het ontwerp van de door hem bestemde werken. Hij wordt geacht zich te laten voorlichten door een ter zake bevoegd persoon (architect, ingenieur). Indien het supplementair advies van een dergelijke persoon, in de loop van de uitvoering van de werkennoodzakelijk blijkt, dan is de opdrachtgever gehouden daartoe de geschikte persoon aan te wijzen en de kosten van dit advies te betalen. Bij kalk-, kalei- en stuctechnieken kan bij het uitvoeren van retouches een minimaal kleurverschil ontstaan daar deze minerale grondstoffen zijn en door ons zelf ingekleurd worden. De oplevering van de uitgevoerde werken geldt als aanvaarding van alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Vanaf diezelfde datum begint de termijn der tienjarige aansprakelijkheid te lopen.
Privacy policy Algemene voorwaarden Contact Alle rechten voorbehouden - Koen Joos Design: Kenny Kessels
J.B. Tassynsstraat, 2070 Zwijndrecht
+32 490 21 63 41
BE0876.206.542
Instagram projecten

Algemene Voorwaarden.

Toepassingsgebied:Deze algemene voorwaarden vormen een onsplitsbaar geheel met onze offertes en facturen en in het algemeen met elke overeenkomst die wij afsluiten. Zij zijn van toepassing op alle door ons gedane verkopen en geleverde prestaties en maken daarvan onlosmakelijk deel uit. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van koenjoos.be, en zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op voorwaarden van de koper; medecontractant ofvan derden.

Offertes en sluiting van de overeenkomst

Onze offertes zijn louter informatief en geldig gedurende een periode van dertig kalenderdagen.Offertes worden steeds opgesteld op basis van door de koper verstrekte gegevens en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van onzentwege volgend op degoedkeuring van de offerte. Een overeenkomst komt tot stand wanneer het aanbod door de koper wordt aanvaard en aan de daarin gestelde voorwaarden is voldaan. Wijzigingen aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard. Een begin van uitvoering na een mondelinge bevestiging geldt evenzeer als bewijs van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij dit onder voorbehoud geschiedde. Onze offertes gaan uit van optimale uitvoeringsomstandigheden. De opdrachtgever staat o.a. in voor het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen, voor een degelijke afwerking van de ondergrond en voor een vlotte toegankelijkheid van de werf. Onze offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de er uitdrukkelijk in omschreven karakteristieken, met uitsluiting van karakteristieken voorkomend in lastenboeken, plannen of andere documenten waarnaar niet uitdrukkelijk wordt verwezen. De door ons opgegeven prijzen gaan uit van een ononderbroken uitvoering van de werken. Onderbrekingen hiervan geven aanleiding tot meerkosten.Bij annulering van een opdracht is de koper een forfaitaire, conventionele schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag van de opdracht/offerte, met een minimumbedrag van 275,00 euro. Wij hebben het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden, indien er gegronde redenen is om aan te nemen dat de koper zijnverplichtingen niet zal nakomen. Deze reden kan zijn een recente slechte klantervaring van met de koper, of het kan zijn dat de koper niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden of in de offerte.

Aanvaardingen van de voorwaarden

Door ondertekening van de Overeenkomst of schriftelijke bevestiging van een offerte op mailbevestigt de koper dat hij beide (te weten de Algemene Voorwaarden en de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding) heeft gelezen, dat hij deze aanvaardt en ermee instemt. Eveneens bij verkoop of schriftelijke akkoord op offerte wordt er gevraagd om onze algemene enspecifieke voorwaarden van verkoop en levering te aanvaarden. Bij het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden, verklaar je ook akkoord met de algemene voorwaarden en ons privacy beleid.

Prijs

De prijs wordt schriftelijk en ondubbelzinnig in de offerte vermeld in Euro. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zelfs indien een globale raming wordt gegeven, worden onze prijzen bepaald tegen eenheidsprijzen en in functie van vermoedelijke hoeveelheden. Onze offertes worden opgesteld op basis van de ter beschikking gestelde gegevens en onder voorbehoud van rechtzetting. Opgegeven hoeveelheden gelden slechts als ramingen. Meerwerkenen -hoeveelheden geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van opgegeven dan wel marktconforme eenheidsprijzen. Elke wijziging of elk eventueel meerwerk opgedragen door de opdrachtgever en de bepaling van de bijbehorende prijs kan met alle rechtsmiddelen bewezen worden. Uitvoering van meerwerken bewijst de overeenkomst hiertoe zonder dat een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever is vereist. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van demarktprijzen der materialen en/of lonen. Wij behouden ons het recht voor om de eenheidsprijzen te herzien zo de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van een post het dubbele of minder dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheden bedragen. Tenzij anders vermeld, is de prijs inclusief BTW. Eventuele druk- of zetfouten, prijswijzigingen alsgevolg van wijzigingen in BTW-tarieven en/of andere wettelijke heffingen worden eveneens inaanmerking genomen. Een prijs kan in tijd wijzigen. Wanneer een product is afgerekend telt de prijs op het moment vanafrekening. De prijs kan tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de levering niet verhogen, tenzij: A) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke voorschriften of van door de fabrikant opgelegdeprijswijzigingen; of B) de koper wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen na de totstandkoming daarvan; of C) een kennelijke vergissing is geconstateerd; of D) Wanneer er een sprake is van een technische fout in de prijzen zijn wij hier niet voor aansprakelijk. Bij melding van deze fout zullen wij dit uiteraard zo snel mogelijk rechtzetten. De prijzen zoalsvermeld in de offerte zijn exclusief de kosten van transport en levering.

Aanvaarding

Onze goederen worden altijd beschouwd als in ons atelier verkocht, ontvangen en aanvaard. Zeworden op risico van de ontvanger vervoerd, zelfs in het geval van een “franco” verkoop of levering. Elk eventueel probleem moet met de vervoerder besproken worden. Indien de goederen leverbaar zijn, en de goederen worden niet afgehaald door de klant, dan wordt de bestelling gefactureerd opdatum dat deze leverbaar was en is de betaling (opeisbaar) vanaf de vervaldag van de factuur. De kosten van de opslag van de goederen zal tevens aangerekend worden.

Termijnen en levering

Alle leveringsdata en -termijnen zijn te goeder trouw opgegeven. Een overschrijding van de gestelde leveringstermijn maakt geenszins aansprakelijk en geeft evenmin aanleiding tot betaling van schadevergoeding of rente of tot weigering de goederen in ontvangst te nemen. Evenmin vormt zij een grond voor ontbinding van de overeenkomst. De levering geschiedt voor rekening en risico van de koper. Na het plaatsen van je bestelling wordt jouw aankoop klaargemaakt in ons atelier. De levertermijn van onze producten zit tussen 6-12 weken afhankelijk van het product of jouw bestelling. Zodra we starten aan de afwerking nemen we contact met je op om te leveren. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn door ons opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen louter richtinggevend en niet bindend. Overschrijding van de termijn kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding of tot enige andere sanctie in ons nadeel indien dit expliciet en schriftelijk zo werd overeengekomen en na ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Het totaalbedrag van de eventuele vergoeding is steeds gelimiteerd op maximaal 5 % van het bedrag van de werken excl. BTW. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering of uitvoering te wijten aanovermacht, aan een fout van de opdrachtgever, aan andere omstandigheden buiten onze controle, zoals bijvoorbeeld voorraadonderbrekingen, laattijdige uitvoering en / of oplevering doorvoorgaande aannemers, of aan elke andere omstandigheid waardoor de levering of uitvoering buiten onze wil om verstoord zou worden.

Opmetingen

Gebeurlijke opmetingen gebeuren onmiddellijk na voltooiing van de werken, en bij voorkeur tegensprekelijk. Opmetingen worden geacht te zijn aanvaard indien geen aangetekend protestschrijven wordt verstuurd binnen de 5 dagen na kennisgeving ervan.

Afbeeldingen van producten

De afbeeldingen op onze website zijn een zo realistische mogelijke weergave van de producten inwerkelijkheid. Wij proberen zoveel mogelijk info over onze producten te verschaffen. Op vraag versturen we ook graag extra afbeeldingen per mail van onze producten. Ondanks onze inspanningen is het helaas technisch niet mogelijk om online exact dezelfde kleuren weer te geven als het product in realiteit. De website kan bezocht worden op verschillende toestellen met verschillende schermresoluties. Dit kan altijd voor een afwijking zorgen tussen het afgebeelde product online en het werkelijke product.

Overmacht

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren enonvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen vanovermacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt deuitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Gelden onder meer doch geenszins uitsluitend als overmacht: ongevallen, weersomstandigheden en hun gevolgen waardoor ons werk technisch onmogelijk wordt, verborgen of onzichtbare gebreken, voorraadonderbrekingen, stakingen of lock-out, oproer, oorlogen en hun gevolgen.

Garantie

De garantie is afhankelijk van het type product en wordt vermeld in de betreffende offerte. Wij verstrekken de koper een fabrieksgarantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat ophet moment van levering van de goederen. Dit betekent dat wij bij gebreken of defecten van het goed bij normaal gebruik, tot 2 jaar na levering, het goed kosteloos zal herstellen of vervangen. Gebreken of schade als gevolg van onjuist gebruik, water, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid,onjuist onderhoud of gebruik in strijd met de instructies van de fabrikant of de door ons verstrekte gebruikershandleiding, alsmede slijtage, vallen niet onder de garantie. De aansprakelijkheid jegens de koper is derhalve uitdrukkelijk beperkt tot haar garantieverplichting. Iedere vordering uit hoofde van winstderving en/of enige andere vorm van indirecte en/ofandersoortige gevolgschade is van de garantie uitgesloten. De koper zal uiterlijk binnen 5 dagen na vaststelling van het gebrek aan overeenstemming van degoederen schriftelijk en aangetekend op de hoogte stellen. Na deze termijn staan wij niet meer in voor dergelijke gebreken. De termijn wordt verkort tot 48 uur in geval van zichtbare gebreken. De garantie geldt niet indien de goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming doorderden werden gewijzigd of gereviseerd.

Betaling

Onze facturen gelden als aanvaard indien geen aangetekend protestschrijven wordt verstuurdbinnen de 5 dagen na kennisgeving ervan. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de erin opgenomen betalingstermijn en op het erin opgenomen rekeningnummer. De betalingen dienen stipt en in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden in de Overeenkomst en dedesbetreffende facturen te geschieden. Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vervallen factuur maakt alle facturen ten aanzien van de klant opeisbaar en doet alle eventueel verleende kortingen vervallen. Bij niet-betaling van de facturen is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandeingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12 % op jaarbasis. Bovendien is als schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 275,00 euro. Het niet-tijdig betalen van facturen geeft ons het recht onze werkzaamheden op te schorten, oprisico van de opdrachtgever. In een dergelijk geval kan de koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Reeds verrichte betalingen worden niet geretourneerd. Het niet-tijdig betalen van facturen geldt bovendien als ernstige wanprestatie, op basis waarvan wij de ontbinding van de overeenkomst kunnen vaststellen of vorderen. Indien wordt vastgesteld dat de koper insolvent is en/of dat de financiële situatie van de afnemerbetalingsrisico’s inhoudt, kan de overeenkomst ten nadele van de afnemer ontbinden of de uitvoering ervan opschorten, tenzij de betrokken partij voldoende waarborgen kan bieden voor de nakoming van haar verplichtingen.

Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

Goederen/producten blijven in eigendom van de aan de koper geleverde goederen totdat dezevolledig heeft betaald, onverminderd de rechten die de koper van rechtswege toekomen. Deeigendom van de gekochte goederen gaat pas over op de koper nadat deze de koopprijs volledigheeft voldaan. Vóór de eigendomsoverdracht heeft de koper niet het recht over de Goederen te beschikken of deze te verkopen, om te zetten, over te dragen of te bezwaren. Partijen komen overeen dat de goederen pas na volledige en correcte betaling door de koperonroerend kunnen worden door bestemming of incorporatie. Het risico van beschadiging, vernietiging of verdwijning van de goederen gaat over op de koper op het ogenblik van de levering van de goederen. Indien de koper weigert de hem onbeschadigd geleverde goederen onmiddellijk op correcte wijze in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

Contractueel verzuim en uitdrukkelijke

ontbindende voorwaarde

In geval van contractuele wanprestatie, faillissement of (de aanvraag van) gerechtelijke reorganisatie van de koper heeft koenjoos het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Schadevergoeding wegens niet-naleving van de

overeenkomst

In elk geval van ontbinding of beëindiging van de overeenkomst – geheel of gedeeltelijk – doortoedoen van één der partijen is van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs. Overeenkomstig art. 1149 van het Burgerlijk Wetboek behoudt koenjoos zich het recht voor om voor de geleden schade een nog nader te bepalen aanvullende schadevergoeding te vorderen, indien deze meer bedraagt dan voornoemde 30%. Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is dezeconform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid en alles wat wij bij de werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 30 % van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten nadele van de opdrachtgever, is deze naast betalingvan al onze uitgaven en al onze arbeid, een schadevergoeding verschuldigd forfaitair begroot op 30 % van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Indien de overeenkomst zou worden ontbonden in ons nadeel, heeft de opdrachtgever-consument recht op een gelijkwaardige schadevergoeding.

Intellectueel eigendom / auteursrecht

De koper verkrijgt in geen geval rechten van intellectuele eigendom op de gekochte goederen opgrond van de overeenkomst. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het strikt verboden de ontwerpen,afbeeldingen, tekst, logo’s, code en of andere inhoud te kopiëren. Ook na aankoop van een product mag het ontwerp(en), afbeeldingen, logo’s tekst, code en of andere inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld.

Klachten; protest; aansprakelijkheid

Een klacht of een protest moet ons binnen 5 dagen na verzending van factuur per aangetekende post ter kennis worden gebracht met de vermelding van de aard of de reden van de klacht of het protest, bij gebreke waaraan de factuur wordt geacht te zijn aanvaard, zonder beperkingen of voorbehoud. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de 5 dagen na levering, uitvoering of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken kenbaargemaakt na deze periode. Op geleverde goederen geldt de garantie verleend door de producent. Gedurende een periode van een jaar na voorlopige oplevering of ingebruikname van onze werkenwaarborgen wij de verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 BW en 2270 BW. Een rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze wordt ingesteld binnen de vier maanden nadat de opdrachtgever er kennis van kreeg. Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst enkel aansprakelijk voor gebeurlijke rechtstreekse schade, met uitsluiting van gevolgschade. Onze eventuele aansprakelijkheid blijft bij elke opdracht beperkt tot maximum het bedrag dat de specifieke werken of producten tijdens of door dewelke de gebeurlijke schade werd veroorzaakt vertegenwoordigen. Wij zijn tegenover derden enkel aansprakelijk in geval van fout. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade geleden door derden ingevolge ongeoorloofd of niet toegelaten gebruik van onze materialen en materieel, onze steigers en / of andere installaties.

Geschillen

Enkel de rechtbanken van Antwerpen – afdeling Antwerpen zijn bevoegd om te oordelen overgeschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Zowel de Algemene Voorwaarden als de Overeenkomst worden beheerst door Belgisch recht.

BIJKOMENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN TOEPASSING OP AANNEMINGSWERKEN

In principe, en behoudens strijdig beding, gelden onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zoals hierboven vermeld ook voor de aannemingswerken. Voorbereidingswerken, noodzakelijk om het door ons te leveren werk te kunnen uitvoeren zijn,behoudens uitdrukkelijke andersluidend overeenkomst, niet in de opgegeven prijs begrepen. De opdrachtgever dient te zorgen voor levering van elektriciteit en water op de werf. De opdrachtgever staat ervoor in dat de werf normaal toegankelijk is met groot materiaal. Bijhoogbouw dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de mogelijkheid tot verticaal transport aanwezig is. De opdrachtgever dient ons ten minste 10 dagen van tevoren schriftelijk te verwittigen omtrent de juiste datum waarop de werken kunnen aangevat worden, dit gelet op de noodzaak om die diverse werven behoorlijk te kunnen plannen. De prijsopgave geldt uitgaande van het gegeven dat het aangenomen werk in één onderbrokenperiode kan uitgevoerd worden. Wanneer, door omstandigheden die aan ons niet kunnen toegerekend worden, de uitvoering der werken dient onderbroken te worden, kunnen wij niet meer instaan voor het naleven van de eventueel opgegeven uitvoeringstermijnen en kunnen we de werken slechts verder afwerken rekening houdend met onze verplichtingen op andere werven. In datzelfde geval zijn wij gerechtigd op supplementair veroorzaakte kosten (o.a. transport, extra huur voor materiaal, ouverturen, ...) in rekening te brengen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient in te staan voor het afsluiten van de werf, hij zal een goed afsluitbare ruimte ter beschikking stellen waar wij onze voor die werf bestemde materiaal kunnen opslaan. Elke schade ingevolge diefstal of vandalisme op de werf toegebracht aan ons materiaal dient door de opdrachtgever vergoed te worden. In het algemeen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het ontwerp van de door hem bestemde werken. Hij wordt geacht zich te laten voorlichten door een ter zake bevoegd persoon (architect, ingenieur). Indien het supplementair advies van een dergelijke persoon, in de loop van de uitvoering van de werkennoodzakelijk blijkt, dan is de opdrachtgever gehouden daartoe de geschikte persoon aan te wijzen en de kosten van dit advies te betalen. Bij kalk-, kalei- en stuctechnieken kan bij het uitvoeren van retouches een minimaal kleurverschil ontstaan daar deze minerale grondstoffen zijn en door ons zelf ingekleurd worden. De oplevering van de uitgevoerde werken geldt als aanvaarding van alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Vanaf diezelfde datum begint de termijn der tienjarige aansprakelijkheid te lopen.
Privacy policy Algemene voorwaarden Alle rechten voorbehouden - Koen Joos